Privacy Policy

Stichting We Care for Animals in Need is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Kim van Brakel gaat over de privacy binnen Stichting We Care for Animals in Need. Zij is te bereiken via stichtingwecan@gmail.com

Persoonsgegevens & Bewaartermijnen

Stichting We Care for Animals in Need verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de (persoons-)gegevens die wij verwerken.  TypeReden Bewaartermijn
Voornaam of voorletter én achternaamHet doen van een donatie aan de stichting/ meewerken aan een projectWettelijk termijn van 7 jaar
AdresgegevensHet doen van een donatie aan de stichting (waarbij het bijvoorbeeld om een donatie in goederen gaat die opgehaald moeten worden)/ meewerken aan een projectWettelijk termijn van 7 jaar
TelefoonnummerHet hebben van contact met de stichting/meewerken aan een project/informatievoorzieningTot opzegging betrokkene
BankrekeningnummerHet doen van een donatie aan de stichting/ het doen van een betaling door de stichting van goederen en/of diensten die ten gunste komen van de stichting en haar doelstellingen.Wettelijk termijn van 7 jaar
Btw-id nummerHet doen van een donatie door een zakelijke donateur aan de stichting/ het doen van een betaling door de stichting aan een zakelijke onderneming van goederen en/of diensten die ten gunste komen van de stichting en haar doelstellingen.Wettelijk termijn van 7 jaar
E-mailadresContact met de stichting.Wettelijk termijn van 7 jaar in geval van factureren,
of in geval van noodzakelijk contact i.v.m. betrokkenheid bij de stichting maximaal 1 jaar.
E-mail correspondentie algemeenVoor vragen over onze stichting.Maximaal 1 jaar
Foto’s die gemaakt worden tijdens door ons
georganiseerde projecten, bijeenkomsten
en overige evenementen.
T.b.v. portfolio, reclame via website, social media of anderzijdsVooraf met toestemming tot wederopzegging betrokkene
IdentiteitsbewijsBij het uitoefenen van jouw rechten als betrokkene wordt bij een verzoek gevraagd om een kopie van jouw identiteitsbewijs zodat wij zeker weten dat jij het verzoek hebt aangevraagd. Volg de instructies op om gedeeltes van tevoren zwart te maken.Tot nadere vaststelling van identiteit. Daarna wordt jouw opgestuurde kopie identiteitsbewijs vernietigd.

Delen met Derden

Stichting We Care for Animals in Need deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de doelstellingen van de stichting en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Zodra Stichting We Care for Animals in Need samenwerkt met derde partijen zal zij een verwerkersoverenkomst sluiten met deze partijen, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens die je zelf ook hanteert. Stichting We Care for Animals in Need blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wanneer Stichting We Care for Animals in Need jouw persoonsgegevens aan andere derden verstrekt, doen wij dit alleen met jouw nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

Foto’s

Wanneer je deelneemt aan één van onze projecten, of andere bijeenkomsten, wordt van tevoren gevraagd of je bezwaar hebt tegen het maken van foto’s waarin je herkenbaar in beeld komt. Je geeft jouw eventuele toestemming ook via het aanmeldformulier aan.
De foto’s dienen als promotiemateriaal waarmee Stichting We Care for Animals in Need  op verschillende platforms (online én offline) aandacht vraagt voor onze projecten en doelstellingen. Je bent niet verplicht om akkoord te gaan met het maken van foto’s waarop je herkenbaar in beeld komt. Voor foto’s waarop  je niet herkenbaar in beeld bent, bijvoorbeeld van achteren genomen waarbij je verder ook qua kleding of overige kenmerken onherleidbaar bent, heeft Stichting We Care for Animals in Need geen toestemming van jou nodig omdat dit niet onder de AVG valt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting We Care for Animals in Need gebruikt enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Stichting We Care for Animals in Need gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting We Care for Animals in Need en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, voor zover van toepassing. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar stichtingwecan@gmail.com.  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Verkeerd aangeleverde identiteitsbewijzen worden niet in behandeling genomen en direct verwijderd. Je krijgt hier bericht van met de vraag om nogmaals, in correct format, jouw identiteitsbewijs te leveren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op jouw verzoek.

Klacht indienen

Stichting We Care for Animals in Need lost graag problemen samen op. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting We Care for Animals in Need neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons stichtingwecan@gmail.com.